องค์การบริหารส่วนตำบลสีมุม
องค์การบริหารส่วนตำบลสีมุมหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวอภิรุม การบรรจง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ