องค์การบริหารส่วนตำบลสีมุม
องค์การบริหารส่วนตำบลสีมุมกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกาญจนา กิตติกุลประเสริฐ
ผู้อำนวยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


(ว่าง)
นักวิชาการศึกษา


นางจรูญรัตน์ เมธากิตติอนันต์
ครู ค.ศ.1


นางสาวละมุล นามมุข
ครู ค.ศ.1

 
นางปวีณา ชินตะขบ
ผู้ดูแลเด็ก


นางพัชรกานต์ ฟุบขุนทด
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก


นางหนูขาน เติมพรหมราช
คนงานทั่วไป