องค์การบริหารส่วนตำบลสีมุม
องค์การบริหารส่วนตำบลสีมุมกองช่าง

นายดนัย วิชัยวัฒนา
ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


นายยอดฤทธิ์ เลาหะนันท์
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นางสาวจิตติมา ปริเพ็ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสมชาย ราชพิทักษ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นางสาวอัญชนา ใสพลกรัง
คนงาน


นายทองบ่อ เตียนพลกรัง
คนงาน


สุริยัน สุริน
พนักงานขับรถยนต์