องค์การบริหารส่วนตำบลสีมุม
องค์การบริหารส่วนตำบลสีมุมกองช่าง

นายนัฐวุฒิ อุดรรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายยอดฤทธิ์ เลาหะนันท์
นายช่างโยธา


นางสาวจิตติมา ปริเพ็ง
เจ้าพนักงานธุรการ


นายสมชาย ราชพิทักษ์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นางสาวอัญชนา ใสพลกรัง
พนักงานจ้าง


นายทองบ่อ เตียนพลกรัง
พนักงานจ้าง


สุริยัน สุริน
พนักงานจ้าง