องค์การบริหารส่วนตำบลสีมุม
องค์การบริหารส่วนตำบลสีมุมโครงสร้างหน่วยงานราชการ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสีมุมได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสมชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการจึงขอกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

สำนักงานปลัด

1.งานบริหารทั่วไป

2.งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

3.งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4.งานสวัสดิการสังคม

5.งานกิจการสภา

 

กองคลัง

1.งานการเงินและบัญชี

2.งานพัฒนารายได้

3.งานบริหารงานพัสดุ

 

กองช่าง

1.งานแบบแผนและก่อสร้าง

2.งานควบคุมอาคาร

3.งานสาธารณูปโภค

4.งานกิจการประปา

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.งานบริหารการศึกษา

2.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศรัย

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.งานส่้่งเสริมสิ่งแวดล้อม

2.งานส่งเสริมสาธารณสุข

3.งานรักษาความสะอาด

 

กองส่งเสริมการเกษตร

1.งานส่งเสริมการเกษตร

2.งานส่้่งเสริมปศุสัตว์

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

1.งานตรวจสอบภายใน