องค์การบริหารส่วนตำบลสีมุม
องค์การบริหารส่วนตำบลสีมุมกองคลัง

นางยุฤทัย โตสันติวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวปิ่นรัตน์ สิขรสำอาง
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวจุรีพร ผ่านสันเทียะ
นักวิชาการพัสดุ


นางประเทือง กาญจนกาศ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


น.ส.ปวริศา กันทา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวผุสชา ปราณีตพลกรัง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นางสาววรชาภา กิจนอกพุดซา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 
นางสาวศิริวรรณ ปราณีตพลกรัง
พนักงานจ้าง