องค์การบริหารส่วนตำบลสีมุม
องค์การบริหารส่วนตำบลสีมุมหัวหน้าส่วนราชการ

ว่าง
ปลัด อบต.
โทร : -


นายสมเกียรติ ปราณีตพลกรัง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-067 7924


นางยุฤทัย โตสันติวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 093-530 1799


(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร :


(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนายชาลี ทนขุนทด
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร : 081-495 6648


(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม