องค์การบริหารส่วนตำบลสีมุม
องค์การบริหารส่วนตำบลสีมุมหัวหน้าส่วนราชการ

นายธัญญะ พันชมภู
ปลัด อบต.
โทร : 083-942 1812


นายสมเกียรติ ปราณีตพลกรัง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-067 7924


นางยุฤทัย โตสันติวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 093-530 1799


นายนัฐวุฒิ อุดรรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร :


นางสาวกาญจนา กิตติกุลประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 091-145 4563


นายชาลี ทนขุนทด
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและและสิ่งแวดล้อม
โทร : 081-495 6648


นายชาลี ทนขุนทด
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร : 081-495 6648