องค์การบริหารส่วนตำบลสีมุม
องค์การบริหารส่วนตำบลสีมุมกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

นายชาลี ทนขุนทด
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


(ว่าง)
นักวิชาการสาธารณสุข


นางสาวกุสุมา แดนขุนทด
พนักงานจ้าง