องค์การบริหารส่วนตำบลสีมุม
องค์การบริหารส่วนตำบลสีมุมกองส่งเสริมการเกษตร

นายชาลี ทนขุนทด
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร


นายศรายุธ บัวบางงอน
นักวิชาการเกษตร


นายทศพล โพธิ์ศรี
พนักงานทั่วไป