องค์การบริหารส่วนตำบลสีมุม
องค์การบริหารส่วนตำบลสีมุมสำนักปลัด

นายสมเกียรติ ปราณีตพลกรัง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวชฎาภรณ์ สินธุวงศานนท์
นักทรัพยากรบุคคล


นางธัญญภัสร์ ปัทมวงศ์วัฒน์
นักจัดการงานทั่วไป


นางสุกัลยา โสภาพล
นักพัฒนาชุมชน


นางศุภนัฐ คงกะพี้
เจ้าพนักงานธุรการ


นายเสกสรร ดอกสันเทียะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายญาณวัฒน์ ขวดพุดซา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสริรัตน์ สอสูงเนิน
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอำนาจ กาญจนกาศ
พนักงานขับรถยนต์