องค์การบริหารส่วนตำบลสีมุม
องค์การบริหารส่วนตำบลสีมุมสำนักปลัด

นายสมเกียรติ ปราณีตพลกรัง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวชฎาภรณ์ สินธุวงศานนท์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางธัญญภัสร์ ขอเยื่องกลาง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสุกัลยา โสภาพล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางศุภนัฐ คงกะพี้
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายเสกสรร ดอกสันเทียะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายญาณวัฒน์ ขวดพุดซา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสริรัตน์ สอสูงเนิน
คนงาน


นายอำนาจ กาญจนกาศ
พนักงานขับรถยนต์


นายทศพล โพธิ์ศรี
พนักงานขับรถยนต์