องค์การบริหารส่วนตำบลสีมุม
องค์การบริหารส่วนตำบลสีมุมสมาชิกสภา อบต.


นายนฤพนธ์ ปราณีตพลกรัง
ประธานสภา อบต.นายชัยวัฒน์ พาเจริญ
รองประธานสภา อบต.นายธัญญะ พันชมภู
เลขานุการสภานายสมบัติ คงกมลวัฒนกุล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1นายวัน เทียนขุนทด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2นายชัยวัฒน์ พาเจริญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3นายนฤพนธ์ ปราณีตพลกรัง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4นายสมวงษ์ ปราณีตพลกรัง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5นางสมหวัง ไกรพนม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6นายสุชาติ ปราณีตพลกรัง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7นางบุญมา นาคสมบูรณ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8นายสมจิตร ศรีพลกรัง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9นางสาลี่ นันท์ขุนทด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10